Grčija: začetno navdušenje nad koncepti solidarnostne ekonomije počasi izginja

Arhitekturno-umetniško-urbani projekt Ptice

Solidarnostna trgovina Molj

Biološka kmetija Kandili

Delavsko podjetje Viome

Photo: Katja Lihtenvalner
Photo: Katja Lihtenvalner

Samoorganizirani skupnostni vrtovi Elliniko

Festival solidarnostne ekonomije Commons

--

--

Journalist. Greece, Western Balkans #PoliticalExtremism #HateSpeech #FakeNews Head of Research at RusaalkaFilms Monitored #GDtrial I train #MuayThai

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store