Photo: Reuters
Photo: Courtesy of Arianit Sllamniku.
Golden Dawn members hang the banner. (You Tube)
General Hospital of Chania. (Photo: Katja Lihtenvalner)

Ljudje na najbolj prizadetih območjih krivijo vlado, da jim pri požarih ni dovolj pomagala, politiki za katastrofo krivijo “vremenske razmere”.

Boj z ognjenimi zublji na drugem največjem grškem otoku Eviji. REUTERS

Katja Lihtenvalner

Journalist. Greece, Western Balkans #PoliticalExtremism #HateSpeech #FakeNews Head of Research at RusaalkaFilms Monitored #GDtrial I train #MuayThai

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store